Ваш бизнес партнёр

Мы предлагаем профессиональные консалтинговые услуги в области финансов, налогов, труда и права в Азербайджане!

Бесплатная консультация

Заполните форму, мы обязательно с вами свяжимся

Mühasibat uçotunun dəqiq, düzgün və şəffaf qurulması böyüklüyündən asılı olmayaraq bütün biznes sahələri üçün vacibdir. Belə ki, mühasibat uçotu istənilən biznesin təməlidir. Təcrübəli əməkdaşlarımız biznesinizin təməlini möhkəmlətməkdə Sizə köməklik göstərməyə hazırdılar.
Vergi uçotu mühasibat uçotunun tərkib hissəsi olsa da, xüsusi yanaşma tələb edir. Belə ki, uçot zamanı xərc maddələrinə və sənədlərinə düzgün yanaşma olmadığı təqdirdə vergi məcəlləsinin
tələblərindən artıq vergi hesablamaları yaranır;
Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz xərclərin sənədləşməsi sisteminin vergi məcəlləsinin
tələblərinə uyğun qurulmasında öz biliklərini Sizinlə bölüşməyə hazırdılar:
 • Vergi uçotunun kompleks aparılması;
 • Vergi münaqişələrinin, haqlı olduğu təqdirdə sahibkarın xeyrinə həll edilməsi;
 • Vergi yoxlamalarında iştirak edilməsi və müəssisənin mənafeyinin qorunması;
 • Gəlir və xərc sənədləri hazırlanması və uçotunun aparılması;
 • Vergi planlaşdırması və məsələləri üzrə konktret məsləhətlərin verilməsi.
Kadr siyasətinin və uçotunun olmaması müəssisənin inkişafını ləngitməklə yanaşı, qanunla cərimələrə və itkilərə gətirib çıxarır. Bu sahədə də mütəxəssislərimiz Sizin yanınızdadırlar.
Xarici firmalarla idxal və ya ixrac üzrə müqavilələr hazırlanmamışdan əvvəl bütün gömrük məsələləri dəqiqləşdirilməlidir. Biz Sizə, zamanında və dolğun xidmət təklif edirik:
 • Yük gömrük bəyannamələrinin hazırlanması;
 • İdxal və ixrac zamanı malların gömrük rəsmiləşdirilməsi;
 • Uyğunluq sertifikatlarının alınması;
 • Xarici firmalardan mal alınması üçün müqavilələrin hazırlanması;
 • Sahibkarın əvəzindən etibarnamə ilə malların gömrük ərazisindən çıxarılması və tələb olunan yerə çatdırılması;
 • Malların mənşə ölkəsinə və növünə uyğun olaraq tətbiq edilən vergi və rüsumların qabaqcadan dəqiqləşdirilməsi və sahibkara məlumat verilməsi.
Müəssisənin fəaliyyətinə və mənafeyinə aid bütün hüquqi aktların ayrı-ayrı müddəalarının tətbiqi məsələlərinə dair səciyyəvi məsləhətlər verilməsi:
 • Yeni firma və ya filialın qeydiyyatı, hüquqi ünvanın tapılması, müvəqqəti direktorun təyin edilməsi, tələb olunan lisenziyaların alınması;
 • Firmaların ləğv edilməsi.

Услуги

Консультирование по бухгалтерскому учету

Организация и ведение точного, надлежащего и прозрачного бухгалтерского учета имеют
большое значение во всех сферах предпринимательской деятельности, вне зависимости от их масштаба. Собственно, бухгалтерский учет составляет основу всех видов хозяйственно-экономической деятельности. Наши опытные сотрудники готовы помогать вам в укреплении основ вашего бизнеса.

Консультирование по налоговому учету

Являясь одним из составных элементов бухгалтерского учета, налоговый учет все же требует особого подхода. Так, при отсутствии правильного подхода к статьям расхода и
соответствующей документации в рамках организации учета появляется вероятность исчисления сумм налогов, превышающих требования налогового кодекса.
Наши высококвалифицированные специалисты готовы поделиться с вами своими знаниями в области организации системы документации расходов в соответствии с
требованиями налогового кодекса:
 • Комплексное ведение налогового учета;
 • Решение налоговых конфликтов в пользу предпринимателя при условии его правоты;
 • Участие в налоговых проверках и защита интересов предприятия;
 • Составление и ведение документов, подтверждающих доходы и расходы;
 • Конкретные советы по налоговому планированию и другими налоговым вопросам.

Консультирование по учету кадров

Наряду с торможением развития предприятия отсутствие кадровой политики и учета может привести к взысканию штрафов, предусмотренных законом, и другим потерям.
Наши специалисты готовы быть на вашей стороне и в данной сфере.

Комплексное консультирование по таможенным вопросам

Перед составлением договоров по импорту и экспорту требуется уточнение всех вопросов, связанных с таможенным оформлением. Мы предлагаем вам оперативные и комплексные услуги в следующих сферах:
 • Составление грузовых таможенных деклараций;
 • Таможенное оформление импортируемых и экспортируемых товаров;
 • Получение сертификатов соответствия;
 • Составление договоров о закупке товаров у иностранных фирм;
 • Вывоз товаров с таможенной территории и их доставка в пункт назначения на основании доверенности от имени предпринимателя;
 • Заблаговременное уточнение и предоставление предпринимателю информации по размерам налогов и пошлин в соответствии со страной происхождения и видами товаров.

Консультирование по юридическим вопросам

Предоставление консультаций по специфическим вопросам, связанным с применением отдельных положений всех правовых актов, относящихся к деятельности и интересам предприятия:
 • Регистрация новых фирм и филиалов, нахождение юридических адресов, назначение временно исполняющего обязанности директора, получение требуемых лицензий;
 • Ликвидация фирм.
Адрес

Проспект Бабека 28Д

Часы работы

10:00  — 18.00
Понедельник — Пятница